Rzymskokatolicka Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kopicach

Nasz telefon

+48 77 415 13 15

E-mail

parafia@parafiakopice.pl

Kancelaria

Zawsze po Mszy świętej

Unijne

Projekt pn.Kopice, mauzoleum Rodziny Schaffgotsch (2 poł. XIX w): remont budowlano - konserwatorski – etap III realizowanego w ramach RPO WO 2014 – 2020, działanie 5.3 – Ochrona dziedzictwa kulturowego i kultury, Nr umowy o dofinansowanie: RPOP.05.03.01-16-0014/19-00 z dnia 03.03.2021. dofinasowanie projektu 232 018,27 zł

logo dotacje

 

 

1.NAZWA PROJEKTU:

"KOPICE, MAUZOLEUM RODZINY SCHAFFGOTSCH (2 POŁ. XIX W): „REMONT BUDOWLANO - KONSERWATORSKI – ETAP III "

Projekt realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie Nr RPOP.05.03.01-16-0014/19-00 z dnia 04.03.2021r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej V – Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działania 5.3 – Ochrona dziedzictwa kulturowego
i kultury, Poddziałanie – Dziedzictwo kulturowe i kultura.

2. OKRES REALIZACJI PROJEKTU:

12.11.2019 – 30.10.2021

3. WARTOŚĆ PROJEKTU:

Całkowita wartość projektu: 290 059,10 zł

Wartość wydatków kwalifikowanych: 290 059,10 zł

Dofinansowanie ze środków EFRR: 232 018,27 zł

Procent dofinasowania: 79,99 %

4. OPIS PROJEKTU:

Projekt jest przedsięwzięciem realizowanym przezParafię Rzymskokatolicką w Kopicach
pw. Podwyższenia Krzyża Świętego.

Przedmiotem projektu jest remont konserwatorski mauzoleum Rodziny Schaffgotsch
w Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kopicach oraz remont bramki i ogrodzenia kościoła. Projektwpisuje się w typ projektu „odbudowa, przebudowa, konserwacja, remont lub wyposażenie obiektów dziedzictwa kulturowego oraz dziedzictwa naturalnego,
z uwzględnieniem osób zniepełnosprawnościami”, ponieważ w ramach projektu wykonane będą prace konserwatorskie zabytkowego mauzoleum rodu Schaffgotsch oraz remont bramki
i ogrodzenia kościoła.Budynek kościoła pw. Podwyższenia KrzyżaŚwiętego jest zlokalizowany pod adresem Kopice 27a, 49-200 Grodków, powiecie brzeskim, w woj. opolskim. Budynek mauzoleum wpisany jest do Wojewódzkiego Rejestru Zabytków nr rejestruKs.A.t.I 276/2017 data wpisu 18.08.2017r.

ZAKRES POJEKTU:

1. Roboty budowlane;

2. Nadzór inwestorski;

3. Promocja projektu;

4. Studium wykonalności.

Projekt realizuje cele:

CEL GŁÓWNY:

zwiększenie dostępności zasobów kulturowych regionu izachowanie ich dla przyszłych pokoleń.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

1. Remont i konserwacja mauzoleum rodziny Schaffgotsch.

2. Poprawa jakości przestrzeni publicznej cmentarza poprzezrenowacje jego zabytków.

3. Wzrost atrakcyjności gminy jako miejsca do zamieszkania i inwestycji poprzez propagowanie historii i kultury gminy oraz regionu.

4. Rozwój społeczno-gospodarczypoprzez poprawę jakości przestrzeni publicznej i wzrost ruchu turystycznego.

Dzięki realizacji projektu nastąpi wzrost jakości życia mieszkańców oraz wzrost atrakcyjności osiedleńczej iturystycznej regionu. Obszar gminy będzie postrzegany jako miejsce przyjazne do zamieszkania pod względem atrakcji kulturalnych i wysokiej jakości zabytków, zachowania dziedzictwakulturowego. Terenu naznaczonego historią. Konserwacja zabytku i udostępnienie do zwiedzania pozwoli zachować dziedzictwo kulturowe lokalnej wspólnoty przyszłym pokoleniom.

Przedmiotowy projekt jest powiązany z celami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, w szczególności wpisuje w: - Oś priorytetową V Ochronaśrodowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, którego celem nr 3 jest „Zwiększona dostępność zasobów kulturowych regionu”; - Poddziałanie 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura.Przedmiotowy projekt poprzez remont mauzoleum wpisuje się w cel osi priorytetowej V i Poddziałania 5.3.1, ponieważ przyczynia się do zwiększenia dostępności zasobów kultury, zwiększeniedostępności do kultury materialnej i niematerialnej.

W ramach inwestycji planuje się osiągnąć następujące produkty:

  • Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – szt. 1,
  • Liczba obiektów zasobów kultury objętych wsparciem – 1 szt.,
  • Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem – 2 szt.,
  • Liczba wspartych obiektów dziedzictwa kulturowego - 1 szt.

 


Drukuj   E-mail
Kościół parafialny w Kopicach wzniesiony w latach 1802-1822 w stylu neoklasycystycznym. Kościół św. Bartłomieja w Więcmierzycach wzmiankowany był już w średniowieczu. Obecna świątynia została wybudowana w 1621 r. w stylu renesansowym.

Zadzwoń

+48 77 415 13 15

Napisz do nas

parafia@parafiakopice.pl

Adres parafii

Kopice 27a | 49-200 Grodków